Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ha Noi
Lao Cai
Son La
Tay Ninh
04/12/2018
2 Giám Đốc Ban Nghiên Cứu & Phát Triển Chính Sách Nguồn Nhân Lực Ha Noi 04/12/2018
3 Trưởng phòng Phát triển Tổ chức Ha Noi 04/12/2018
4 Trưởng phòng Định biên & Định mức Lao động Ha Noi 04/12/2018
5 Trưởng phòng Nghiên cứu & Xây dựng Chính sách Nhân sự Ha Noi 04/12/2018
6 Giám Đốc Trung Tâm Quản Trị Chất Lượng & Hiệu Suất Lao Động Ha Noi 04/12/2018
7 Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Ninh Binh
Hai Duong
Nam Dinh
26/11/2018
8 Giám Đốc Khối Khách Hàng Doanh Nghiệp Lớn Ha Noi 19/11/2018
9 Phó Giám đốc Trung Tâm Quản lý và Phát triển Dịch vụ Bảo hiểm Ha Noi 17/11/2018
10 Trưởng phòng Dịch vụ Khách hàng Son La
Vinh Long
Nam Dinh
14/11/2018
11 Giám đốc Phòng giao dịch Ha Noi
Ho Chi Minh
Tuyen Quang
04/12/2018
12 Trưởng phòng Quản lý Rủi ro Thị Trường - Ban Quản lý Rủi ro Ha Noi 26/11/2018
13 Giám đốc/Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Đối tác KHDN Lớn Ha Noi 16/11/2018
14 Trường phòng Phát triển Thị trường & KHCN - Khối Ngân hàng Bán lẻ Ha Noi 23/11/2018
15 Trưởng phòng/ Phó Trưởng phòng Hành chính Quản trị Binh Thuan
Binh Phuoc
19/11/2018
16 Trưởng phòng Khách hàng Cá nhân Ha Noi
Ho Chi Minh
Nghe An
Vinh Phuc
Ha Nam
...
19/11/2018
17 Trưởng phòng Khách hàng Doanh nghiệp Ninh Binh
Kien Giang
Hung Yen
04/12/2018
18 Trưởng phòng Hỗ trợ tín dụng Thanh Hoa
Binh Phuoc
Phnompenh
16/11/2018
19 Chuyên viên Quản lý Chất lượng - Dịch vụ Khách hàng Ha Noi 10/12/2018
20 Chuyên viên Thẩm định Giá Tài sản - Khu vực Miền Trung DakLak
Binh Dinh
Khanh Hoa
Gia Lai
Binh Thuan
...
06/12/2018
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.