Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân Lang Son
Thanh Hoa
Bac Ninh
Ha Nam
11/10/2017
2 Phó Giám đốc Chi nhánh PT Khách hàng cá nhân Tay Ninh 29/09/2017
3 Giám đốc Chi nhánh SHB Tây Ninh Tay Ninh 29/09/2017
4 Chuyên viên nhân sự - Chi nhánh SHB Binh Dinh 06/10/2017
5 Giám đốc phòng giao dịch Lao Cai
Nghe An
Da Nang
05/10/2017
6 Chuyên viên Phát triển Thẻ DakLak
Binh Dinh
05/10/2017
7 Thư ký chính - Văn phòng HĐQT Ha Noi 03/10/2017
8 Chuyên viên phát triển nhân sự Ha Noi 02/10/2017
9 Phó Giám Đốc Ban Quản Trị Nguồn Nhân Lực Ha Noi 02/10/2017
10 Phó Giám Đốc Ban Phát Triển Nguồn Nhân Lực Ha Noi 02/10/2017
11 Chuyên viên Hỗ trợ mạng, Phần cứng và Tin học văn phòng - Trung tâm Hỗ trợ SHB Ha Noi 02/10/2017
12 Chuyên viên Tư vấn pháp luật Ha Noi 02/10/2017
13 TP/PTP PT Khách hàng cá nhân Ha Nam 02/10/2017
14 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Doanh nghiệp DakLak
Binh Dinh
Tay Ninh
02/10/2017
15 TP/PTP Khách hàng Doanh nghiệp Long An 02/10/2017
16 Nhân viên Văn thư lễ tân Tay Ninh 02/10/2017
17 Kiểm soát viên Phòng Dịch vụ Khách hàng Tay Ninh 02/10/2017
18 Chuyên viên Quản trị hệ thống (Quản trị vận hành Cơ sở dữ liệu) Ha Noi 02/10/2017
19 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Chi nhánh Bình Định Binh Dinh 21/09/2017
20 Chuyên viên Thẩm định tín dụng Lam Dong
Ha Nam
19/09/2017

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.