Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs
No. Job title Location Date posted
1 Chuyên viên Đánh giá An toàn bảo mật hệ thống CNTT - TT ATBMCN, Khối CNTT Ha Noi 28/02/2020
2 Phó Giám đốc Phụ trách Khách hàng Doanh nghiệp Can Tho 27/02/2020
3 Chuyên viên Thẩm định Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Ninh Binh
Vinh Phuc
21/02/2020
4 Chuyên viên Quản lý và phát triển dự án quốc tế - Ban Quản lý Dự án Quốc tế SHB Ha Noi 19/02/2020
5 Chuyên viên Quan Hệ Lao Động Cao Cấp Ha Noi 19/02/2020
6 Chuyên viên Tuyển dụng Cao Cấp Ha Noi 19/02/2020
7 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM - Khối CNTT Ha Noi 19/02/2020
8 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM, Khối CNTT Ha Noi 19/02/2020
9 Chuyên viên Quan hệ Khách hàng Cá nhân (Khu vực Miền Bắc) Lao Cai
Vinh Phuc
Hung Yen
Nam Dinh
Ha Nam
19/02/2020
10 Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Thẻ Ha Noi 19/02/2020
11 Chuyên viên Quản trị Vận hành Ứng dụng 247 cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành các ứng dụng hệ thống Ebanking Ha Noi 19/02/2020
12 Chuyên viên Quản trị Vận hành Phần mềm Ứng dụng cấp 1 – Mảng Quản trị vận hành ứng dụng hệ thống CoreBank Ha Noi 19/02/2020
13 Chuyên viên Phát triển Phần mềm Dự án CRM Ha Noi 19/02/2020
14 Giám Đốc Ban Tài Chính Quản Trị Ha Noi 19/02/2020
15 Chuyên viên Giám sát an ninh hệ thống CNTT - Trung tâm An toàn bảo mật - Khối CNTT Ha Noi 19/02/2020
16 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Trung tâm Phát triển, Khối CNTT Ha Noi 13/02/2020
17 Chuyên viên Phân tích Nghiệp vụ - Ban dự án CRM - Khối CNTT Ha Noi 13/02/2020
18 Chuyên viên Nghiên cứu và Triển khai giải pháp - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi 13/02/2020
19 Chuyên viên Phát triển phần mềm ứng dụng - Trung tâm Phát triển - Khối CNTT Ha Noi 13/02/2020
20 Chuyên viên Kiến trúc ứng dụng - Trung tâm Phát triển, Khối CNTT Ha Noi 13/02/2020
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB
Job by location

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.