Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Chính sách Tín dụng Tổng hợp cấp 2

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Law / Legal Services, Banking
  • 12/10/2019

Job Description

1. Xây dựng danh mục văn bản CSTD cần ban hành trong hệ thống nhằm đáp ứng được hoạt động cấp tín dụng tại SHB
2. Thực hiện xây dựng các tài liệu đào tạo về Chính sách tín dụng theo phân công của Lãnh đạo Ban
3. Chủ  trì nghiên cứu,  xây dựng quy trình, hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ soạn thảo/xây dựng CSTD Tổng hợp
4. Hướng dẫn, đào tạo Chuyên viên cấp thấp hơn

Job Requirement

1. Xác định được mục tiêu của từng công việc và hiểu rõ nhiệm vụ được giao. Nắm vững quy trình, hướng dẫn liên quan đến nghiệp vụ đảm nhiệm theo chức năng nhiệm vụ Ban CSTD. 
2. Thực hiện được tốt các nhiệm vụ theo quy trình, hướng dẫn hiện có. Các nhiệm vụ phức tạp (chuyên sâu ) khác cần sự định hướng của Cấp lãnh đạo Ban. 
3. Xây dựng được kế hoạch thực hiện công việc và chủ động phối hợp với các chuyên viên khác, các đơn vị có liên quan triển khai thực hiện công việc/nhiệm vụ được giao đảm bảo hoàn thành công việc theo yêu cầu.
4. Các văn bản chính sách tín dụng được soạn thảo và trình ban hành đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của NHNN, pháp luật có liên quan và có khả năng cạnh tranh, thực thi, phục vụ kịp thời cho ĐVKD  và vẫn đảm  bảo hạn chế rủi ro cho SHB.  
5. Báo cáo được kịp thời các vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ và đề xuất được giải pháp xử lý để trình cấp lãnh đạo xem xét quyết định nhằm hoàn thành công việc một cách hiệu quả và theo đúng tiến độ, thời hạn được giao hoặc theo quy trình, quy định hiện có trong phạm vi công việc được giao.
6. Chủ động nghiên cứu, cập nhật các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động tín dụng để đề xuất điều chỉnh, bổ sung, sửa đổi hoặc thay thế nhằm đảm bảo thực hiện đúng quy định của NHNN và Pháp luật có liên quan đồng thời hỗ trợ, phát triển được tín dụng tại SHB. Mỗi đề xuất đều kèm với các giải pháp triển khai/ thực hiện.
7. Chủ động nghiên cứu và đề xuất ý kiến cải tiến các chính sách, quy chế, quy định và quy trình tín dụng cho phù hợp với chiến lược kinh doanh hiệu quả, an toàn và phát triển bền vững của SHB.
8. Đóng góp ý kiến có chất lượng đối với các văn bản, chương trình, sản phẩm cho vay của các phòng/ban khác nhằm bảo đảm tuân thủ quy định của PL và  khung chính sách chung của Ngân hàng. Kiểm soát nội dung góp ý của các chuyên cấp thấp hơn.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.