Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Chuyên viên Xử lý kỷ luật - Khiếu nại tổ cáo Cấp 1

  • Ha Noi
  • Experienced (Non - Manager)
  • Negotiable
  • Law / Legal Services
  • 14/04/2019

Job Description

1. NLĐ  được đánh giá đã hoàn thành tốt nhiệm vụ ở vị trí chuyên viên; đủ điều kiện về thời gian, kinh nghiệm & có tiềm năng, tư chất đảm nhiệm được công việc ở vị trí chức danh chuyên viên.
2. Hoặc NLĐ tuyển dụng mới đáp ứng yêu cầu về tiêu chuẩn, điều kiện được tiếp nhận luôn vào vị trí Chuyên viên 1.
3. Có khả năng lập KH công việc của cá nhân: Cụ thể hóa nhiệm vụ được phân công và chủ động triển khai thực hiện tốt  nhiệm vụ được phân công mà không cần sự giám sát của cấp trên/ các chức danh cao hơn.
4. Đảm nhận xử lý được các vụ việc XLKL - KNTC ở mức độ phức tạp trung bình.

Job Requirement

1. Đảm nhận được tất cả các công việc của vị trí chức danh chuyên viên XLKL - KNTC
2. Tham gia đóng góp ý kiến đối với các dự thảo văn bản, quy định, quy chế, quy trình, mẫu biểu, hướng dẫn liên quan đến công tác XLKL - KNTC.
3. Rà soát kết quả phân loại các vụ việc, nhóm vụ việcc của chuyên viên đề đề xuất định hướng xử lý, phân công người thực hiện đối với từng hồ sơ công việc cụ thể.
4. Rà soát hồ sơ, chứng cứ vi phạm liên, tài liệu quan đến vụ việc XLKL - KNTC theo quy định để xác định đã đầy đủ hay chưa chưa đầy đủ để đề nghị các đơn vị liên quan hoàn thiện cung cấp bổ sung đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan (nếu thiếu).
5. Phối hợp với các Đơn vị liên quan tiếp nhận kết quả kiểm tra, xác minh; Tiếp nhận các hồ sơ, tài liệu, các chứng cứ pháp lý, thông tin liên quan để tiến hành các thủ tục xem xét XLKL - KNTC.
6. Nghiên cứu, phân loại theo vụ việc; xử lý hồ sơ bước đầu; Rà soát xác định  mức độ vi phạm, mức độ nghiêm trọng, mức độ thiệt hại về tài chính, thương hiệu, uy tín của SHB báo cáo lãnh đạo trực tiếp để xin ý kiến định hướng các công việc cần xử lý tiếp theo.
7. Thực hiện các công việc, thủ tục liên quan đến họp Hội đồng XLKL, họp GQKNTC; xin lịch họp, thông báo họp; Tổ chức họp Hội đồng XLKL, họp GQKNTC, làm thư ký Hội đồng/cuộc họp; Thực hiện các thủ tục sau họp, thông báo kết quả XLKL – GQ KNTC,...
8. Hướng dẫn, hỗ trợ các đơn vị trong toàn hệ thống về các thủ tục, trình tự xem xét XLKL - GQKNTC thuộc thẩm quyền của Đơn vị kinh doanh đối với các vụ việc ở mức độ phức tạp trung bình.
9. Soạn thảo văn bản, giấy tờ làm việc liên quan đến vụ việc được phân công .
10. Tham gia tổng hợp báo cáo định kỳ/đột xuất về công tác XLKL-KNTC theo yêu cầu của các Cơ quan quản lý Nhà nước, và theo yêu cầu của nội bộ SHB.
11. Các công việc khác khi được phân công.
 

Đáp ứng yêu cầu: 
1. Hoàn thành tốt các công việc được giao: 
2. Tiếp nhận, xử lý được các vụ việc ở mức độ phức tạp trung bình mà không cần đến sự hướng dẫn, giám sát của cấp quản lý/hoặc của chức danh cao hơn.
3. Hiểu và nắm được các nghiệp vụ, quy trình, quy định của Nội bộ SHB & của Pháp luật có liên quan đến công tác XLKL-KNTC; Chia sẻ những hiểu biết, kinh nghiệm với CV và nhân viên trong quá trình phối hợp công việc.
4. Chủ động đề xuất tham gia các chương trình đạo tạo trong/ngoài SHB tổ chức liên quan đến công tác XLKL-KNTC. Đồng thời phải thường xuyên tự đào tạo, học hỏi kinh nghiệm của đồng nghiệp, của các chức danh cao hơn trong quá trình xử lý công việc hàng ngày; Tự nghiên cứu  và cập nhật được các văn bản pháp luật, văn bản nội bộ sửa đổi, bổ sung liên quan đến công tác XLKL-KNTC.

Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.