Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Kiểm soát viên Dịch vụ Khách hàng

  • Ha Noi, Ho Chi Minh
  • Team Leader / Supervisor
  • Negotiable
  • Accounting / Auditing / Tax, Banking, Finance / Investment, Consulting
  • 18/06/2020

Job Description

1. Kiểm tra và phê duyệt các nghiệp vụ giao dịch với khách hàng trên chứng từ và trên chương trình giao dịch theo quy định.
2. Giám sát việc tuân thủ và chất lượng dịch vụ khách hàng tại quầy của các Giao dịch viên  
3. Hàng ngày kiểm tra và chấm lại chứng từ với liệt kê chứng từ của các Giao dịch viên
4. Hướng dẫn các giao dịch viên hạch toán chính xác các giao dịch phát sinh;
5. Thực hiện các chỉ tiêu kinh doanh và các công việc được giao khác

Job Requirement

- Có trình độ từ Đại học trở lên.
- Tiếng Anh trình độ C hoặc trình độ tương đương
- Tin học văn phòng trình độ B trở lên, đáp ứng được yêu cầu công việc

Có ít nhất 02 năm kinh nghiệm Giao dịch viên. Nắm vững các nghiệp vụ liên quan đến DVKH.

Có tư duy tốt, xử lý nhanh, kịp thời các vấn đề phát sinh. Có khả năng làm việc độc lập; theo nhóm; chịu áp lực trong công việc.
 Ngoại giao tốt, có khả năng phát triển khách hàng và quản lý chất lượng dịch vụ khách hàng.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.