Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Phó Trưởng phòng Phát triển Kinh doanh Sản phẩm Bán lẻ - Khối Ngân hàng Đầu tư

 • Ha Noi
 • Manager
 • Negotiable
 • Banking, Finance / Investment, Sales / Business Development
 • 13/04/2019

Job Description

 • Tổ chức tìm hiểu thông tin, nắm bắt nhu cầu của các đối tượng khách hàng trong hiện tại và xu hướng phát triển trong tương lai để từ đó có các phương thức quản lý và thúc đẩy phát triển kinh doanh sản phẩm đầu tư phù hợp.
 • Tổ chức tìm kiếm các cơ hội kinh doanh/hợp tác chiến lược, các đối tác liên kết, các kênh bán hàng từ đó thiết kế các chiến dịch bán hàng và thu hút mạng lưới khách hàng thuộc đối tác chiến lược/hợp tác của SHB thông qua các Công ty con/thành viên/liên danh/đầu ra-đầu vào/các KHCN có liên quan.
 • Tổ chức xây dựng các chương trình, chính sách phát triển khách hàng,  Phân giao chỉ tiêu cho các ĐVKD, hỗ trợ ĐVKD thực hiện tiếp cận/liên kết thành công theo chỉ tiêu được giao theo các Chương trình phát triển và kinh doanh sản phẩm đầu tư.
 • Tổ chức đào tạo các CV QHKH/ CV DVKH tại các ĐVKD về hệ thống giao dịch và các gói sản phẩm đầu tư
 • Thúc đẩy các ĐVKD trong việc phân phối sản phẩm đầu tư nhằm đảo bảo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận trong mảng kinh doanh sản phẩm đầu tư.
 • Chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đánh giá hiệu quả các chính sách, sản phẩm, chương trình liên quan đến hoạt động kinh doanh sản phẩm đầu tư toàn hệ thống trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp phối hợp đồng bộ để tháo gỡ các hạn chế, tồn tại, thúc đẩy bán hàng đối với sản phẩm đầu tư.
 • Chịu trách nhiệm quản lý, đào tạo, hướng dẫn và kiểm soát về chuyên môn đối với công việc của các chuyên viên cấp dưới trong phạm vi quản lý
 • Phối hợp với các Trung tâm/Ban chức năng khác tại Trụ sở chính quản lý hoạt động phát triển kinh doanh sản phẩm đầu tư
 • Thực hiện các công việc khác liên quan tới hoạt động phát triển và thúc đẩy kinh doanh sản phẩm đầu tư bán lẻ do cấp trên trực tiếp giao.

Job Requirement

 • Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng, trong đó có it nhất 02 năm kinh nghiệm kinh doanh sản phẩm đầu tư
 • Tối thiểu 2 năm quản lý cấp Phòng trở lên hoặc 2 năm vị trí tương đương quản lý cấp Phòng
 • Có kỹ năng quản lý, lập kế hoạch, thuyết minh/trình bày vấn đề lưu loát, thuyết phục; tổ chức thực hiện công việc hiệu quả
 • Có kiến thức chuyên sâu về hoạt động phát triển và kinh doanh sản phẩm đầu tư, có hiểu biết sâu rộng về lĩnh vực tài chính ngân hàng và pháp luật trong hoạt động ngân hàng, đầu tư
 • Có khả năng giao tiếp, đọc hiểu, trình bày văn bản bằng Tiếng Anh; sử dụng thành thạo các phần mềm Tin học văn phòng phục vụ công việc

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.