Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

 • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
 • Receive relevant communications and updates from our organization
 • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Search jobs

Trưởng phòng thi hành án - Ban Quản lý và Xử lý nợ có vấn đề

 • Ho Chi Minh, Ha Noi
 • Manager
 • Negotiable
 • Law / Legal Services
 • 15/02/2019

Job Description

 • Đầu mối theo dõi, quản lý các hoạt động thi hành án để xử lý, thu hồi nợ.
 • Chịu trách nhiệm toàn diện về kết quả thu hồi nợ qua hình thức thi hành án.
 • Đảm bảo các hoạt động của đơn vị tuân thủ các chính sách, quy định, quy trình của pháp luật và ngân hàng

Job Requirement

 • Trình độ đại học, chuyên ngành luật (tư pháp)
 • Yêu cầu có kỹ năng lập kế hoạch công việc ngắn và dài hạn  
 • Kỹ năng đàm phán, giao tiếp, diễn đạt tốt
 • Có quan hệ với chính quyền (hệ thống cơ quan thi hành án);
Facebook http://facebook.com/TuyendungSHB

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.